wyszukiwarka
 


v

 

Dane kontaktowe

VILLA Nieruchomości

Zielona Góra
Al. Konstytucji 3 Maja 15

email: zg@villa-nieruchomosci.com
Telefon: 68-455-50-44
Telefon: 600-181-433
skype: villa-nieruchomosci

Wrocław
e-mail: wro@villa-nieruchomosci.com

Telefon: 600-181-433
skype: villa-nieruchomosci

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9-17
w soboty i niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

MIESZKANIA DLA MŁODYCH

A | A | A

CZY JEST PROGRAM MIESZKANIA DLA MŁODYCH?

„Mieszkanie dla młodych" to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania: lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.
Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:
1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:
1. rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
2. zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania),
z chwilą uzyskania własności mieszkania (nie później, niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania), kredytowanego z zastosowaniem finansowego wsparcia.

Na nabycie jakiej nieruchomości można otrzymać dofinansowanie wkładu własnego?
Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:
1. 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
2. 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa?

Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:
1. w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
2. w złotówkach,
3. na okres co najmniej 15 lat,
4. na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?

Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako:
10 % - dla rodzin bez dzieci
lub
15% - dla rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem
z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej wyrażonej w liczbie m² nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m²) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej, wyznaczonego dla trzech rodzajów lokalizacji nabywanych mieszkań:
1. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,
2. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,
3. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak, niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem, będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
Komu przysługuje dodatkowe finansowe wsparcie?

Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, które korzystają z programu „Mieszkanie dla młodych", którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko. Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz. Kwota dodatkowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego.

CENA MKW W I KWARTALE
Zieloną Górą to 4251,50pln/mkw
Gminy przylegające do miasta 4092,55pln/mkw
Pozostałe gminy woj. lubuskiego 3933,60pln/mkw

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ ---VILLA NIERUCHOMOŚCI --- MIESZKAŃ W PROGRAMIE MDM.

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Przejdź do góry strony

Oferujemy nieruchomości w kategoriach: działki Zielona Góra i mieszkania Zielona Góra.
****U NAS ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE OFERTY Z RYNKU DEWELOPERSKIEGO --- ZADZWOŃ PO OFERTĘ 68-455-50-44****